פנה אלינו  |  שירות לקוחות: 03.9606120

Close
(0)
אין מוצרים בסל הקניות שלך
חיפוש
Filters

תקנון

 

תקנון אתר "יודאיקה חב"ד בע"מ"

1.   כללי

אנו מודים לך על ביקורך באתר "יודאיקה חב"ד" ומזמינים אותך לרכוש ממגוון מוצרינו.

השימוש באתר זה, לרבות גלישה ו/או רכישה ו/או פעולה מכל סוג בו, מותנה בהסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה.

בכל שאלה הקשורה בתקנון זה, תוכל לפנות אלינו בדואר-אלקטרוני:

9606120@gmail.com

כל הגולש באתר ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (כהגדרתם בהמשך), מצהיר ומתחייב כדלהלן:

א.       הינו מודע לתקנון זה ומסכים לתנאיו. מי שאינו מסכים לתנאי התקנון, אינו מורשה לגלוש באתר ולא לבצע בו רכישה ו/או פעולה מכל סוג שהוא.

ב.       תקנון זה משמש כחוזה ו/או תנאי שימוש באתר ובכל הקשור והמסתעף מכך, לרבות ביצוע פעולות באתר (כהגדרתם בהמשך), בינו לבין הנהלת האתר (כהגדרתה בהמשך), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, בשל מעשה או מחדל, וכל המסתעף מכך בכל צורה שהיא, אלא בהתבסס על תקנון זה בלבד.

ג.         גלישה באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי בו מהווה הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לתנאי תקנון זה.

ד.        הגולש באתר והמבצע בו פעולה כלשהי, מצהיר כי יש לו את הידע לגלוש ו/או להשתמש ו/או לבצע פעולות באתר, והינו מוותר על כל טענה של חוסר ידע בשימוש באתר ובתהליך ביצוע והשלמת הפעולות בו, לרבות אופן ביצוע הזמנות באתר וביצוע תשלומים, הכול כהגדרתם וכתנאיהם בהמשך.

ה.       הכותרות בתקנון זה אינן חלק מתנאיו. הן משמשות לנוחות והתמצאות בלבד.

תנאי השימוש מנוסחים, מטעמי נוחות, בלשון זכר, והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

2.   מונחים, הגדרות ותנאים:

א.       אתר זה הינו חנות ווירטואלית של "יודאיקה  חב"ד (להלן: "אתר"). אפשר שהחנות תיקרא גם בשמות הבאים: "יודאיקה" / "חנות" ויתכן אף בשמות ו/או כינויים אחרים כמשתמע בהקשר סביר והגיוני.

ב.       "גולש" / "גלישה" – מי שנכנס לאתר, מעיין / קורא בתכנים המופיעים בו ו/או מבצע באתר פעולה כלשהי (כהגדרתה בהמשך).

ג.         "תכנים", "תוכן", "מידע" – התכנים המופעים באתר לרבות טקסט, תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו, תוכנות, קבצי גרפים, יישומים, עיצובים וכו'.

ד.        "לקוח" –  מי שנרשם באתר באמצעות טופס הרישום הווירטואלי שבאתר. לקוח באתר יכול להיות כל אדם בוגר הרשאי לבצע קנייה (כהגדרתה בהמשך) על פי כל דין, או תאגיד המאוגד כחוק. קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנרשם באתר, מצהיר ומאשר כי קיבל את הסכמת הוריו, אפוטרופוסיו, או צד שלישי כאמור לעיל, לביצוע פעולה/ות באתר (כהגדרתה בהמשך). לקוח המבצע הזמנה (כהגדרתה בהמשך) יקרא להלן אף "מזמין" ו/או "מזמין" ו/או "קונה" ו/או "רוכש" ו/או בכל תיאור שמשמעותו אדם שביצע הזמנה (כהגדרתה בהמשך) באתר.

הלקוח מתחייב לרשום אך ורק פרטים אמיתיים, נכונים ומעודכנים. רישום פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. החנות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

ה.       "פרטיים אישיים" וחיסיונם:

1)      במסגרת הרישום לאתר, ו/או במהלך ביצוע הזמנה, יידרש הלקוח לרשום פרטים אישיים שונים, לרבות פרטי כרטיס אשראי בר-תוקף. הפרטים יישמרו ב"כרטיס לקוח" בבסיס הנתונים באתר.

2)      במילוי הפרטים, כאמור לעיל, מוותר הלקוח על טענה כלשהי הקשורה לזכות הגנת פרטיותו על פי כל חוק ודין.

3)      הנהלת האתר מתחייבת להימנע מלמסור את פרטיו האישיים של הלקוח לגורם כלשהו שאינו קשור במישרין לחנות לשם ביצוע ההזמנה, גביית התשלום וביצוע המשלוח (כהגדרתם בהמשך) וככל שהחוק אינו מחייב את החנות למסור פרטים כאמור.

4)      החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החנות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

5)      רישום הפרטים, כאמור לעיל, מהווה הסכמה לאחסונם בבסיס הנתונים של האתר.

ו.          "סיכום" / "הסכמה" – הסכמה אליה הגיעו הצדדים בכל עניין הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, בין אם הסיכום נעשה בכתב או בעל-פה, לרבות באמצעות שיחה טלפונית בין המזמין לבין נציג החנות, בין אם השיחה הטלפונית נעשתה ביוזמת נציג החנות או ביוזמת המזמין.

ז.         "מוצר" – פריט/ים / טובין מסוגים שונים שניתן להזמין ו/או לרכוש באמצעות האתר, לרבות מוצר/ים שאינם נמצא/ים פיזית בחנות בעת ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, המוצרים שהחנות מוכרת מיוצרים ומסופקים על ידי יצרנים ו/או ספקים שונים. אין בהצגת המוצרים באתר משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם על ידי החנות.

ח.       "מלאי" –  מוצרים שנמצאים פיזית במלאי החנות וכן מוצרים שאזלו זמנית מהמלאי הפיזי בחנות ומוצגים באתר (להלן: "מוצר חסר"), על מנת לאפשר ללקוח להזמין מתוך מגוון רחב של מוצרים בתחום התעניינותו. החנות תעשה כל מאמץ לספק כל מוצר בהתאם ללוחות הזמנים המופיעים במהלך ביצוע ההזמנה. לא הצליחה החנות להשיג מוצר חסר שהוזמן, לא תחייב החנות את הלקוח בגין המוצר החסר.

ט.       "מחיר":

1)      מחיר המוצר שמחייב את הצדדים הוא המחיר הנקוב בשקלים-חדשים. המחיר הדולרי מוצג להשוואה כללית בלבד. עם זאת, הזמנה המתבצעת על ידי לקוח מחו"ל, מכל ארץ/מדינה בעולם, למעט ישראל, תשולם בדולר ארה"ב על פי מחיר המוצר הדולרי הנקוב בהזמנה.

2)      למען הסר ספק, "מחיר השוק" המתייחס למוצר באתר (להלן: "מחיר השוק") הינו, בדרך כלל, המחיר המומלץ לצרכן, או מחיר מחירון לצרכן, מטעם היצרן. "מחיר השוק" לא יהווה כל עילה לתביעה כלשהי כלפי החנות, ובכלל זאת טענה בגין מחיר שוק זול יותר שמצא.

3)      המחיר המחייב באתר נכון לרגע הרכישה (כהגדרתה להלן). החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת, כראות עיניה. מחירו של מוצר שנרכש לא יתייקר לאחר הרכישה באתר.

4)      המחיר המחייב את החנות הינו זה הנקוב בטופס הזמנה ובלבד שהטופס כולל פרטי כרטיס אשראי תקף שהמזמין ראשי לבצע בו תשלום בגין קנייה בחנות זו, לפי כל דין וחברת האשראי לא סירבה לכבד את התשלום. לא מילא הלקוח את פרטי כרטיס האשראי כאמור, או סירבה חברת האשראי לכבד את התשלום, לא יחייב המחיר את החנות. ראם גם תנאי "אמצעי תשלום" בהמשך.

5)      המחירים באתר כוללים מע"מ, אם לא צוין אחרת במפורש. לא יינתן החזר מע"מ להזמנת מוצרים למשלוח לחו"ל, או מכל סיבה שהיא שאינה ביטול הרכישה (כהגדרתו בהמשך).

י.          "פעולה" –  כל פעולת רכישת מוצר/ים המוצע/ים באתר. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות בו יהוו ראיה חלוטה לנכונותם.

יא.      "הזמנה" – הזמנה של מוצר/ים, מתוך רשימת המוצרים באתר, שלקוח ביצע באמצעות האתר. ההזמנה נעשית באמצעות מילוי טפסים במחשב ובכלל זאת טופס "קופה" (כהגדרתו בהמשך), הכוללים בחירת מוצרים, בחירת אמצעי משלוח ואמצעי תשלום. לא השלים הלקוח את מילוי פרטי אמצעי התשלום, אך מילא את כל שאר הפרטים וביצע  הוראת "שלח הזמנה", עד 24 שעות תישמר ההזמנה בבסיס הנתונים כהזמנה בהמתנה והצעת המחיר תעמוד בתוקפה. בחלוף פרק הזמן האמור, שמורה לחנות הזכות לשנות את המחירים ו/או לבטל את ההזמנה. ללקוח ניתנת אפשרות לעיין בהזמנותיו הפתוחות, כמו גם הזמנות שבוצעו וסופקו, בדף "מעקב הזמנות" באתר.

יב.      "עגלת קניות" – משמעה טופס וירטואלי האוגר את המוצרים שהגולש בוחר בעת גלישותיו באתר, בזמנים שונים, ואשר טרם הזמינם בפועל באמצעות פקודת "שלח הזמנה" (להלן אף: "עגלה"). כלומר, כל מוצר שלא נגרע מעגלת הקניות נשמר בה פרק זמן של שבוע לפחות. לחנות הזכות לא למחוק כלל מוצרים מעגלת הקניות של הלקוח באתר. הלקוח יכול לעיין ברשימת המוצרים בעגלת הקניות, בכל זמן, על ידי כניסה לאתר עם שם הלקוח ולגרוע או להוסיף מוצרים כרצונו. עגלת הקניות נשמרת בבסיס הנתונים של האתר אף לאחר יציאת הלקוח מהאתר. למען הסר ספק מובהר כי הצדדים אינם מחויבים באופן כלשהו למוצרים ולמחירים בעגלת הקניות, אלא להזמנה בלבד.

יג.       "קופה" – משמעה טופס וירטואלי שהכניסה אליו מתאפשרת אך ורק למי שנרשם באתר. הגישה לקופה מתבצעת מתוך "עגלת הקניות". בקופה מאשר המזמין את המוצר/ים ואת הכמות. כמו-כן בוחר המזמין בקופה את אמצעי המשלוח, כתובת המשלוח ואמצעי התשלום וכן הערה חופשית. רשם הלקוח תנאים והערות שסותרים את תנאי התקנון, גוברים תנאי התקנון על התנאים שרשם המזמין.

יד.      "רכישה" / "קניה" / "עסקה" – משמען, ביחד ו/או לחוד, קניית המוצרים, על ידי הלקוח, לרבות דמי משלוח וכל שירות המפורט בהזמנה. ביצע הלקוח הוראת "שלח הזמנה" (בטופס הקופה שבאתר), מהווה פעולתו התחייבות חד משמעית כדלהלן:

1)      לקבל את המוצר/ים שהזמין ולשלם בעבורו/ם את המחיר, לרבות דמי המשלוח וכל שירות נוסף / אחר שבחר.

2)      הסכמה לתנאי התקנון, לרבות לעניין מוצר החסר במלאי ולעניין ה"משלוח".

3)      למען הסר ספק מובהר כי הזמנה שמופיעה בטבלת ההזמנות בבסיס הנתונים, מהווה הוכחה כי הלקוח ביצע את פעולת "שלח הזמנה" והתחייב לכל האמור לעיל ולהלן.

טו.      "אמצעי תשלום" - כרטיס אשראי תקף, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ובתנאי שהמזמין ראשי לשלם באותו כרטיס אשראי, בגין קנייה בחנות זו, לפי כל דין.

1)      המזמין ימלא את פרטי כרטיס האשראי במהלך ביצוע ההזמנה בקופה, או ישלוף את הפרטים מכרטיסו האישי בקופה.

2)      למזמין אפשרות למלא ולשגר הזמנה שאינה כוללת את פרטי כרטיס האשראי ולשלוח את הפרטים באמצעות הפקס, או למסור את הפרטים באמצעות הטלפון לנציג החנות. פרטים שיימסרו באמצעות הפקס או הטלפון לא יישמרו בכרטיסו האישי של הלקוח בקופה, ואולם פרטי כרטיס אשראי שהלקוח ממלא בטופס באתר, יישמרו בבסיס הנתונים בתנאי אבטחה כמפורט בדף "אתר מאובטח". הזמנה שפרטי כרטיס האשראי לא מולאו בטופס ההזמנה, או תשלום שלא אושר על ידי חברת האשראי, הינה "הזמנה בהמתנה".

3)      החנות עושה מאמץ לקיום המוצרים במלאי ולעמידה במחירים לאורך זמן. אולם אלה עשויים להשתנות מכורח הנסיבות. אי לכך, שיהוי במסירת פרטי אמצעי התשלום ו/או אישור התשלום על ידי חברת האשראי, מעבר ל-24 שעות ממועד שליחת ההזמנה, ישחרר את החנות ממחויבותה בקשר להזמנה, הגם שפרטי ההזמנה נשמרו כהזמנה פתוחה. כל התחייבות שחלה על החנות בקשר להזמנה, חלה רק על הזמנה שהוסדר ואושר בה אמצעי התשלום על ידי הגורם המאשר שמוסמך שאמור לכבד את אמצעי התשלום.

4)      הגם שהחנות אינה מחויבת למחירי מוצרים בזמנה בהמתנה, אם יחולו שינויים בין מועד רישום ההזמנה לבין אישורה הסופי – נציג החנות ישתדל ליצור קשר עם המזמין לאישור השינויים, אך אין הוא חייב לעשות כן.

5)      קיומו של אמצעי תשלום תקף ואישור גביית התשלום על ידי חברת האשראי, מהווה תנאי בסיסי לביצוע רכישה בחנות.

6)      בוצעה ההזמנה וסופקה למזמין, אך אמצעי התשלום לא כובד, חייב המזמין לשלם לחנות את הסכום במזומן בתוך 24 שעות, או להשיב לחנות את כל המוצרים שבהזמנה, לכתובתה הפיזית, כמפורט בדף "אודות החנות", בתוך אותו מועד, ולשלם לחנות פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך 50 ₪ להזמנה. החנות תהיה פטורה מלהשיב למזמין את דמי המשלוח ואלה לא יקוזזו משיעור הפיצוי הנקוב לעיל.

טז.    "מטבע התשלום" – התשלום יתבצע באמצעות אחד משני המטבעות דלהלן: מתושבי ישראל ייגבה התשלום בשקלים-חדשים. מתושבי חו"ל ייגבה התשלום בדולר ארה"ב על-פי המחיר הדולרי המופיע באתר.

יז.       "מועד התשלום וגבייתו" – החיוב בגין הקנייה/הזמנה נעשה רק לאחר שההזמנה הוכנה למשלוח. גם גבייה בתשלומים תתחיל רק לאחר שההזמנה הוכנה למשלוח. לחנות שמורה הזכות לפצל את גביית התשלום בהתאם לפיצול ההזמנה, כמפורט בהמשך, ובלבד שהעלות הכוללת של ההזמנה ודמי המשלוח לא יעלו על הסכום הכולל של ההזמנה המקורית.

יח.     "תשלומים" – ביצוע תשלום באמצעות מספר תשלומים אפשרי למשלמים בכרטיס אשראי ישראלי בלבד. ביצע לקוח רכישה בתשלומים ואמצעי התשלום אינו כרטיס אשראי ישראלי, תבוצע הגבייה באמצעות תשלום אחד. ביצוע הרכישה מהווה הסכמה לגביית התשלום בפעם אחת במועד התשלום כאמור.

יט.      "משלוח":

1)      משלוח הזמנה ללקוח ייעשה רק לאחר שהתשלום בוצע במלואו. תשלום בתשלומים שאושר על ידי חברת האשראי ייחשב כתשלום שבוצע במלואו.

2)      ההזמנה תישלח למזמין, עפ"י פרטי הכתובת שרשם בטופס ההזמנה. לא רשם המזמין כתובת שונה או לא רשם כתובת כלשהי, תישלח ההזמנה לכתובת הרשומה בכרטיסו הלקוח שלו באתר.

3)      המשלוח ייעשה בצורת המשלוח שבחר המזמין בטופס ההזמנה ובכפוף לטיב ולתנאי המשלוח המקובלים אצל מבצע המשלוח.

4)      היה ואמצעי המשלוח שבחר המזמין אינו זמין, מכל סיבה שהיא, יתבצע המשלוח בפועל על ידי אמצעי משלוח חלופי שבו תבחר החנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החנות תהיה פטורה מהצורך להוכיח כי אמצעי המשלוח שבו בחר המזמין לא היה זמין באותו מועד.

5)      בחר המזמין לאסוף את ההזמנה בעצמו, או על ידי מורשה מטעמו, יאסוף המזמין את ההזמנה בחנות הפיזית של האתר, לאחר שיתאם מראש את מועד בואו לחנות הפיזית, עם נציג שירות הלקוחות בחנות.

כ.        "דמי משלוח" –  הסכום הכספי הנקוב בטופס ההזמנה, עבור משלוח ההזמנה למזמין, בדרך האספקה שבחר המזמין בטופס ההזמנה, או כפי שסוכם בין המזמין לבית החנות בשלב שלאחר שליחת ההזמנה על ידי המזמין. דמי המשלוח מהווים חלק מההזמנה, ובכפוף לתנאי האספקה דלהלן.

3.   אספקה / מלאי:

1)      המוצר יישלח למזמין על ידי החנות, או על ידי הספק שהחנות קשורה עמו, על פי הוראת החנות.

2)      לחנות שמורה הזכות לפצל את משלוח ההזמנה, ככל שיש בה יותר ממוצר אחד, ולספק את ההזמנה במשלוחים שונים, ובלבד שתישמר עלות המשלוח שהופיעה בהזמנה.

3)      היה ומוצר מתוך ההזמנה חסר במלאי ו/או נבצר מהחנות, מכל סיבה שהיא, לספק למזמין את ההזמנה, כולה או חלקה, בסמוך למועד ההזמנה, שמורה לחנות הזכות לבטל את ההזמנה ו/או לפצל את ההזמנה, ככל שיש בה יותר ממוצר אחד, ולספק את המוצר/ים החסר/ים במועד מאוחר יותר, בתוך פרק הזמן לביצוע האספקה שהופיע בהזמנה, או לגרוע מההזמנה את המוצר/ים החסר/ים ולקזז את עלותם מהסכום הכולל של ההזמנה המקורית. ככל שתהיה לכך השפעה, שאינה יחסית, על דמי המשלוח, תבוא החנות בדברים מראש עם המזמין על מנת לקבל את הוראותיו, לאור שינוי ההזמנה.

4)      החנות תעשה כל מאמץ לספק את המשלוח במועד הרשום לצד צורת/אמצעי המשלוח. ואולם, עיכוב של עד 21 יום בהגעת המשלוח למזמין, מכל סיבה שהיא, לא תהווה עילה לביטול ההזמנה על ידי המזמין.

5)      מועד אספקת המוצרים המפורט בדף ההזמנה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור התשלום מחברת האשראי של המזמין (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול-המועד).

6)      באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

7)      החנות לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החנות ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.

4.   אחריות

א.       "אחריות" לעניין משלוח:

1)      ללקוח ניתנת אפשרות מלאה לקבל את המוצר/ים שהזמין ורכש – בחנות הפיזית, על פי הפרטים המתפרסמים בדף "אודות החנות". לשם כך על הלקוח לבחור בצורת המשלוח: "איסוף עצמי מהחנות".

2)      בחר הלקוח בצורת משלוח באמצעות גורם חיצוני (לדוגמא: רשות הדואר), (להלן "המוביל"), מקבל הלקוח על אחריותו המלאה והבלבדית את כל הקשור באחריות הקשורה להזמנה (להלן אף: "המשלוח") מרגע שהחנות מסרה את המשלוח למוביל. בחירת צורת המשלוח על ידי הלקוח, כפי שמופיעה בבסיס נתוני ההזמנות של האתר, מהווה הוכחה כי הלקוח הסכים לתנאים המקובלים אצל המוביל, קרא את התקנון והתנאים המקובלים אצל המוביל.

3)      מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, במידה והמשלוח אבד, תשתף החנות פעולה עם המזמין במטרה לדרוש מהמוביל לשלם ללקוח את הפיצוי המרבי האפשרי בהתאם לאחריותו כאמור. שולם הפיצוי לחנות, תעביר החנות את סכום הפיצוי ללקוח באמצעות המחאה שתישלח בדואר רשום לכתובתו של הלקוח בכרטיס הלקוח באתר.

4)      משלוח שאבד ייחשב אם לא הגיע ליעדו, על ידי המוביל, בתוך פרק הזמן שהנקוב בתקנון/תנאים של המוביל לעניין משלוח שאבד. היה ואין בתקנון המוביל התייחסות לעניין פרק הזמן אל משלוח שאבד, ייחשב המשלוח כאבד בחלוף 21 יום מהמועד האחרון שבו היה המשלוח אמור להגיע אל הלקוח.

ב.       "אחריות" כללית למוצר:

1)      האחריות למוצר הינה באחריות היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק (להלן "ספק") שסיפק את המוצר לחנות. החנות אינה נושאת באחריות כלשהי, למוצרים ו/או לטיבם, במישרין או בעקיפין. ככל שמתגלה צורך לתקן או להחליף מוצר, באחריות הלקוח למסור את המוצר לתיקון ו/או החלפה אצל הספק ו/או במקום אחר, בהתאם לכללים הנהוגים אצל הספק והוראותיו. החנות אינה מספקת שירות תיקונים ו/או תחזוקה למוצרים הנרכשים אצלה, גם לא בתוך תקופת האחריות של היצרן.

2)      החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר. אחריות זו תחול על הרוכש בלבד ועל חשבונו. כמו כן, הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר שרכש.

5.   שירות לקוחות

החנות מפעילה שירות לקוחות. לפרטים על שירות הלקוחות – הקש כאן. נציגי שרות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6.   ביטולים

א.       הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

ב.       במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בפקס, בטלפון או באימייל לשירות לקוחות, ללא חיוב כלשהו.

ג.         במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת בהודעת ביטול בפקס, או באימייל, לשירות לקוחות. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול מוסכמים בשיעור של 50 ₪.

ד.        במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, ובטרם פתח את אריזת המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בפקס, או באימייל, לשירות לקוחות, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, הלקוח ישלח את המוצר בכוחות עצמו אל החנות, לפי הכתובת המופיעה בדף "אודות החנות". במקרה זה יוחזר ללקוח כספו באמצעות חברת האשראי, או באמצעות המחאה של החנות, לפי בחירת החנות, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה, אך לא יותר מ- 100 ₪. במידה ולמוצר המוחזר נגרם נזק המוריד מערכו תהא החנות רשאית לתבוע ולקבל מהלקוח את דמי הנזק, וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית חסרה או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 15% ממחירו של המוצר. לא ניתן להחזיר מוצר לאחר שבוצעה בו הרכבה, אלא באישור מראש של החנות.

ה.       במידה ולקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול, כאמור, תוך פירוט סיבת הביטול, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981. נמצא שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, תאסוף החנות את המוצר מהכתובת אליו נשלחה ההזמנה, ותזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה, בגין אותו מוצר, באמצעות חברת האשראי, או באמצעות המחאה של החנות, לפי בחירתה, למעט דמי המשלוח ששולמו עבור אספקת המוצר. מוסכם בזאת כי התמונות באתר הינם להמחשה בלבד ולא ישמשו עילה לטענת אי תאימות של המוצר שנשלח ללקוח לעומת המוצר בתמונה.

7.   קניין רוחני

א.       כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, העיצוב הגראפי, בסיסי הנתונים ומאגר הנתונים, תיאור המוצרים, תמונות המוצרים, סקירות על המוצרים, אופן הצגת המוצרים ושיטת התחשיבים והצגתן, הסודות המסחריים, סימני מסחר לרבות אייקונים ולוגו, תמונות, טקסטים, קוד המחשב של האתר, וכן עריכתם והצגתם של אלה, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו (להלן: "הקניין הרוחני") ,הינם רכושה של "יודאיקה חב"ד  בלבד.

ב.       אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר ו/או בקניין הרוחני של האתר ולא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהקניין הרוחני, בלא קבלת רשותו המפורשת של בעל זכויות הקניין הרוחני.

ג.         אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החנות מראש ובכתב. ניתנה הסכמה, ייעשה הדבר בכפוף לתנאי אותה הסכמה. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית, לרבות שירות השוואת מחירים, או סקירות מוצרים וכיוצא-בזה.

ד.        אין להציג את האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה ואין לבצע קישור לעמודים הפנימיים שבו, אלא לעמוד הבית בלבד.

ה.       השם "יודאיקה חב"ד", סימני האתר וסימני המסחר בו, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הינם כולם רכושה של החנות ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.

8.   תנאים נוספים

א.       החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, אחר או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה מכך שהזמנה/קנייה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לבצע את הקנייה באתר ו/או משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בקרות מקרה מהאמור לעיל, שומרת החנות על זכותה לבטל את הרכישה בהודעה בכתב לרוכש.

ב.       החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או לסגור את האתר ולבטל את ההזמנות שבוצעו, על פי שיקול דעתה, בין היתר בשל פעילות בלתי חוקית שתתבצע באתר, אם על ידי הלקוח או על ידי גורם אחר.

ג.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו, בדרך כלשהי, ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באתר, באופן מלא או חלקי, ו/או ימנעו את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במערכת המחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החנות להודיע על ביטול ההזמנה ובמילא לא תגבה החנות את התשלום בגין ההזמנה. היה ובקשר לאמור נגבה התשלום בטרם יצאה ההזמנה למשלוח אל הלקוח, תשיב החנות ללקוח את כספו.

ד.        נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, לא יחייב הדבר את החנות. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ה.       החנות אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יפעלו.

ו.          החנות שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן.

ז.         פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, לרבות בכל עניין הקשור בשימוש באתר ו/או ביצוע רכישה ו/או כל פעולה, על כל המסתעף מכך (להלן: "סכסוך"), יעשו בהתאם להוראות ההלכה בשולחן ערוך ויתבררו בבוררות בפני "בי"ד רבני חב"ד (ע"ר)", בהתאם לפסיקה החב"דית. הבוררות כאמור הינה אף לפי הוראות חוק הבוררות תשכ"ח-1968. אם מכל סיבה שהיא לא יהיה ניתן להתחיל את הבוררות בתוך 60 יום מיום ההגשה לבוררות, או אם מכל סיבה שאינה תלויה בצדדים לא ניתן יהיה לברר את הסכסוך בבוררות כאמור, מסכימים הצדדים כי ינהגו בסכסוך בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובמידת הצורך יתברר הסכסוך בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

4.6.2018